תשובות בהלכה שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב התשובות בהלכה בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

בס"ד
16/02/2023
588

האם לגשת לשידוך שבו

המשודכת גדולה מהבחור?

 
הדבר המצוי והמקובל בדרך כלל, הוא שהאיש גדול מן האישה,רבים שואלים אם יש עניין מהותי בכך?
התשובה לכך היא שמצד ההלכה, אין שום מניעה שהאישה תהיה גדולה מן האיש, ומצינו כך כמה דמויות גדולות בתנ"ך ובתלמוד, שהאישה הייתה גדולה בעשרות שנים מן האיש, כפי שיובא להלן. אמנם לדעת כמה מחכמי הקבלה יש מקום להיזהר בכך
ולמעשה, הכל תלוי לפי העניין, וזוג אשר מתאימים זו לזה - אין להם להימנע בגלל הגיל.
 
מובא במדרש, שאשת נח היא נעמה בת לֶמֶך, מבני בניו של קין. והנה מצינו בחז"ל, שלאחר שנולדו ללמך ולצילה שני בנים: תובל קין ונעמה, הלך למך בשדה והרג בשגגה את קין סבו הגדול, ואת בנו תובל קין, ואז חששו נשותיו עדה וצילה שמא בניהם שעתידים להיוולד ימותו, ולכן פרשו מלמך. למך פנה לאדם הראשון והתלונן עליהן. ואכן, קרא אדם הראשון לעדה וצילה, ואמר להן: "וכי עליכן לדקדק על גזירתו של מקום? אתן עשו מצוותכן, והוא יעשה את שלו!". אמרו לו: "קשוט עצמך תחילה! לפני שאתה מוכיח אותנו - בדוק בעצמך תחילה! הלא אתה פרשת מאשתך מיום חטא עץ הדעת, במשך מאה ושלושים שנה!". ואכן, אדם הראשון קיבל את תוכחתן של עדה וצילה, ומאז הוליד אדם הראשון תולדות בהיותו בן מאה ושלושים שנה.
 
והנה, מהפסוקים בפרשת בראשית ובפרשת נח עולה, שנח נולד בשנת 1056 לבריאת העולם. ואם כן, בהכרח שנעמה אשתו – הייתה גדולה ממנו לכל הפחות 926 שנה!
ואכן, רבי שמעון בר יוחאי כתב בספר הזוהר הקדוש כי "כל רוחות היוצאים מלמעלה - זכר ונקבה יוצאים, ונחלקים בעת ירידתם לעולם. ופעמים, תצא נשמת הנקבה קודם שיצאה נשמת הזכר שהוא בן זוגה". הרי מפורש, כי יתכן שזיווגו של האדם הינו אישה הגדולה ממנו בשנים.
 
אולם מדברי רבינו האר"י ז"ל בספר "עץ חיים" נראה, שיש לאיש להימנע לכתחילה מלישא אישה הגדולה ממנו. וכך דעת המקובל האלהי רבי משה זכות המכונה הרמ"ז, שהנכון והטוב הוא שיהיה האדם גדול מאשתו, וכמו שמצינו באבות הקדושים, מפני שהאיש הוא 'חסד', והאישה היא 'גבורה', ובזה שהוא גדול ממנה – מורה הדבר על תגבורת החסדים על הגבורות. ויישב שם את דברי הזוהר הנ"ל. וכך כתב דוד זקנתי רבינו יוסף חיים זיע"א שמן הראוי שהאיש יהיה גדול מן האישה. ברם, הגאון רבי אברהם פאלג'י הביא את דברי רבינו האר"י, והעלה למסקנה שאין מקום להימנע מפני הגיל, וכפי שהעיד שם, שבעיר הקודש ירושלים, ובפרט בקהילת קודש 'בית אל' אשר לומדים בה את חכמת הקבלה, שם נהגו שהאישה יותר גדולה מהאיש. ועוד העיד שם, שכך דעת הגאון רבי נתן אדלר רבו של החתם סופר.
 
מתוך שיח יצחק, מסכת סנהדרין, חלק ב'

באדיבות הידברות


הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=