תשובות בהלכה שונים בנושא שדכנים ושידוכים

מקודשת מקבצת עבורכם את מיטב התשובות בהלכה בנושא שידוכים ושדכנים שיעזור לכם לקבל מידע חשוב להכוונה ולהתסכלות נכונה בשידוכים.

בס"ד
24/01/2024
1723

האם מותר לכתוב פסוק בהזמנה,

 ואיך כותבים תאריך לועזי?

 

קיבלתי הזמנה לחתונה, והיה כתוב עליה פסוק, "עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים", האם ההזמנה חייבת בגניזה?

ראשית יש להבהיר כי יש איסור לכתוב פסוקים על גבי הזמנות, ויש שני טעמים בדבר: טעם ראשון, משום שמביא את פסוקי התורה לכדי ביזיון, שמשליכים אותם בפח האשפה, וטעם נוסף, משום שאסור לכתוב פסוק שלם או חלק מהפסוק, רק ג' תיבות ולא יותר )רמב"ם בתשובת פאר הדור סימן ד', שלחן ערוך יורה דעה סימן רפ"ג סעיף ד', וט"ז שם(. אמנם הפסוק "עוד ישמע" מורכב משני חצאי פסוקים בירמיהו, ויש מקלים במקרה כזה להתיר לכתוב בצורה כזו )נקיות וכבוד התפילה עמ' קנב(. ומכל מקום יש לגנוז את ההזמנה בכל מקרה, כי גם חצי פסוק צריך לגנוז.
 
 
 מה הדין אם משנים מעט מלשון הפסוק, כגון שכותבים "תפארת בנים אבותם" במקום "ותפארת בנים אבותם", שמשמיטים את הוא"ו של "ותפארת" - האם זה מספיק, או שבכל אופן צריך לגנוז?

 הרמב"ם בשו"ת פאר הדור )סימן ד'( כתב שאין לכתוב יותר משלוש מילים מתוך הפסוק. ובשלוש מילים גם יש להחמיר שצריך גניזה )פתחי תשובה סימן רפ"ג(. אמנם במקרה שמשנה את הפסוק במעט, כפי שמופיע בלשון השאלה, שהשמיט את האות ו' של "ותפארת" - אין איסור, וההזמנה אינה צריכה גניזה.

 
האם מותר לכתוב תאריך לועזי בהזמנות לאירועים?

 לכתחילה ראוי להימנע שלא להזכיר תאריך לועזי כלל, ויש פוסקים שנוקטים שיש בזה איסור תורה, "ושם אלוהים אחרים לא תזכירו" (שו"ת מהר"ם שיק יו"ד סימן קע"א).
ומכל מקום, אם אינו כותב את התאריך במלואו, כגון שבמספר השנים כותב רק שתי ספרות אחרונות כגון שבמקום לכתוב 2021 כותב רק 21 ,יש מקילים שאין איסור (שו"ת מאור יהושע סימן ל"ו).
 והטוב ביותר שיכתוב את התאריך העברי, ועל התאריך הלועזי יוסיף את המילה "למניינם" כגון אם האירוע יחול ביום ראשון הבא עלינו לטובה, כ"ה במרחשוון תש"פ, יכתוב את התאריך הלועזי 21/10/31 למניינם (משמרת שלום, הלכות שמחות אות מ').

 
כשכותבים בהזמנות "ובשמחתכם ישמח לבנו גם אנו", האם יש חשש נדר, שיהיה חייב להגיע לכל השמחות שיזמינו אותו?

 אף שאין בזה חשש נדר, כי ודאי אין כוונתם להתחייב בכך, אלא רק כותבים כן על דרך המליצה, אבל לא בתור התחייבות, מכל מקום ראוי להוסיף את המילים "בלי נדר", כי יש פוסקים החוששים לכך.
ואם לא הוסיף - אין חשש נדר בזה.
שידוכים לדתיים
 
 

הרב ירון אשכנזי
מתוך הידברות עלון 525


הרשמה למאגר ענק של שידוכים בחינם!

נרשמים --> משתבצים לשדכן רלוונטי --> ומתחילים לקבל הצעות שידוך בע"הטופס לגברים
טופס לנשים
 
השלם :
+
=